Scenariusze zajęć

Scenariusz zajęć lekcyjnych

Temat: Korzyści wynikające z niepalenia papierosów

Cele:
1. Uczniowie uświadamiają sobie jakie choroby grożą palaczowi
2. Poznają substancje rakotwórcze zawarte w dymie tytoniowym
3. Uczniowie budują własną motywację do nie palenia papierosów

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu
2. Pokazanie uczniom plakatu z chorobami, które grożą palaczowi
3. Pokazanie plakatu z substancjami rakotwórczymi zawartymi w dymie tytoniowym
4. Rozmowa z uczniami: dlaczego niektórzy ludzie nie palą?
5. Podział uczniów na 5 grup. Zaproponowanie, aby każda z nich zajęła się innego rodzaju korzyściami, jakie mogą płynąć z nie palenia papierosów

I. Korzyści emocjonalne płynące z nie palenia ( dlaczego niepalący czują się lepiej ).
II. Korzyści zdrowotne ( dlaczego niepalący są zdrowsi).
III. Korzyści społeczne ( dlaczego niepalący mają lepsze kontakty z otoczeniem)
IV. Korzyści finansowe (dlaczego niepalący wydają mniej pieniędzy).
V. Korzyści dotyczące wyglądu ( dlaczego niepalący ładniej wyglądają).

6. Uczniowie grupach piszą list do kogoś im znanego, kto pali papierosy. W liście zachęcają osobę do zaprzestania palenia Uczniowie piszą list do kogoś, kto nie palił nigdy papierosów. W liście niech spróbują przekonać osobę, aby nigdy nie zaczynała palić.
7. Głośne czytanie listów przez uczniów
8. Uczniowie tworzą własną receptę na na zdrowie

Materiały: przygotowane wcześniej plakaty, arkusze papieru, mazaki


Scenariusz zajęć lekcyjnych

Temat: „Why should we give up smoking – make your choice before you die

Cele:
1. Uczniowie zyskują motywację do rzucenia palenia
2. Uczniowie uświadamiają sobie:
a) jakie choroby grożą palaczowi i poznają ich angielskie nazwy
b) jakimi przymiotnikami opisujemy szkodliwość palenia
toxic, harmful, deadly, carcinogenic, poisonous, fatal, dangerous itp.
3. Uczniowie przypominają sobie nazwy części ciała i organów wewnętrznych

Materiały dodatkowe
1. Plakat ciała ludzkiego i karteczki z nazwami części ciała i organów wewnętrznych; magnesy
2. Zdjęcia płuc palacza i osoby niepalącej i listy przymiotników określających oba płuca
3. Wykaz chorób związanych i niezwiązanych z paleniem
4. Zestaw zdjęć prezentujących sposoby wykorzystania pieniędzy zamiast wydawania ich na papierosy
5. Lista nonsensownych argumentów przeciwko rzuceniu palenia

Przebieg zajęć
l. Uczniowie przyczepiają karteczki z angielskimi nazwami części ciała do plakatu wiszącego na tablicy a następnie:
a) próbują określić, które części ciała mogą być zagrożone skutkami nałogu
b) z listy chorób udostępnionej przez nauczyciela wybierają te związane z paleniem
2. Nauczyciel przeprowadza dyskusję pt. ‚Co skłania ludzi do palenia’
3. Uczniowie obliczają ile pieniędzy pochłania palenie dziennie, tygodniowo i rocznie, a następnie proponują, w jaki inny sposób można by te pieniądze wykorzystać bazując na rozdanych przez nauczyciela fotografiach.
4. Nauczyciel pokazuje klasie fotografię płuc palacza i osoby niepalącej i z grupy przymiotników przyporządkowują angielskie określenia do odpowiednich zdjęć.
5. Nauczycie ogłasza konkurs na najlepsze lub najdowcipniejsze hasło kampanii antynikotynowej.
6. Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Jednej grupie każe reprezentować koncern produkujący papierosy, drugiej koncern produkujący pastylki pomagające w rzuceniu palenia. Każda z grup przeprowadza dyskusję i przedstawia argumenty za lub przeciw paleniu, które następnie wypisują po przeciwnych stronach tablicy, np.:

Tobacco producers Producers of anti-smoking medicines
– Smoking enhances ‚macho’ image of men
– Smoking makes life more exciting
– Live is short anyway and we should not avoid any pleasure and desires
– Smoking ruins your health, makes you impotent and exposed to earlier death
– Smoking is „harmful” to your family, wallet and clothes
– Smoking is getting more and more unpopular
– It is easier to get a job for non-smokers

Lista przymiotników określających oba płuca

1. Painful
2.Rotten
3.Dirty
4.Intoxicated
5.Healthy
6.Clean
7.Disgusting
8.Awful
9.Smooth
10.Delicate
11.Sick
12.Ugly
13.In good condition
14.Fresh
15.Weak
16.Strong
17.Neglected
18.In poor condition
19.Contaminated
20.Respiring

Wykaz chorób związanych i niezwiązanych  z paleniem

1.Lung cancer
2.Headache
3.Flu
4.Nausea
5.Mumps
6.Rabies
7.Constipation
8.Pneumonia
9.Small-pox
10.Hepatitis
11.Tonsillitis
12.Leprosy
13.Appendicitis
14.Impotence
15.Miscarriage
16.Running nose
17.Sore throat
18.Stroke
19.Brain tumor
20.Broken leg


The Top 10 Pets’ Excuses For Not Giving Up Smoking

10> Dog: Nicotine gum sticks to the roof of my mouth.
9> Goldfish: You kidding? I just got it lit!
8> Cat: That smoker’s cough REALLY helps bring UD the hairballs!
7> Poodle: Smoking is elegant. Besides. the „patch” won’t adhere to my luxurious coat!
6> Ant Farm Ants: Have a 3-second work break every 24 hours. need to pass the time somehow.
5> Poker-Playing Does: What’s poker without cigars?
4> Rabbit: Doesn’t smoke that many anyway. just one after sex.
3> Dog; I’m going to die when I’m 9 anyway.
2> White Rat: When I was working in the medical lab they told me it was good for me.

and the Number l Pets’ Excuse for Not Giving UD Smoking…

1> Chimp: Riding a tricycle in a cowboy hat without a smoke just looks stupid.


Konspekt lekcji

Temat lekcji : En arretant de fiimer.
Klasa : IV a LZ
Czas trwania : 45 minut
Data: 6 wrzesień 2002
Nauczyciel: Małgorzata Oleś

Cele ogólne lekcji:
1. Zapoznanie ze skutkami palenia papierosów (choroby).
2. Uświadomienie korzyści z zerwaniem z nałogiem.
3. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe lekcji:
Po zakończonej lekcji uczeń:

zna główne choroby spowodowane przez palnie papierosów wie co dzieje się w jego organizmie po zaprzestaniu palenia dostrzega korzyści (zdrowotne, materialne,…) po zerwaniu z nałogiem wie o mentalności Francuzów do palenia papierosów

Metody pracy:
pogadanka burza mózgów pokaz

Formy pracy:
– indywidualna
– w parach
– grupowa

Materiały dydaktyczne: krótki reportaż o paleniu nagrany z TV 5, przewodnik wydany przez I’ Assurance Maladie we Francji „A jeśli wykorzystam wakacje aby rzucić palenie?” (Et si je profitais des vacances pour arreter de fumer?),kserokopie z czterema krótkimi artykułami i kwestionariuszami dla uczniów, paczki po papierosach, ewentualnie paczki z papierosami uczniów którzy palą, stowniki pol-fr

Przebieg zajęć

WPROWADZENIE

Wprowadzenie słownictwa wakacyjnego, przypomnienie słówek, wprowadzenie nowego słownictwa, ustne wypowiedzi uczniów na temat: Comment vous avez profitez de vos vacances? Jeśli któryś z uczniów wspomni o papierosach kontynuujemy go, jeśli nie naprowadzamy uczniów przez dodatkowe pytania: Qu’est-ce que vous aves feit pour votre sante?…

ROZWINIĘCIE

Uczniowie wypisują na tablicy w języku polskim wyrazy które dotyczą palenia papierosów, następnie w grupach 3-4 osobowych tłumaczą za pomocą słowników po kilka wyrazów. Nauczyciel pisze wyrazy na tablicy i zwraca uwagę na prawidłową wymowę podawanych przez uczniów słówek.
Nauczyciel każdej grupie daje opakowania po papierosach w języku francuskim, uczniowie palący mogą również wyciągnąć swoje paczki papierosów. Uczniowie w grupach mają za zadanie uzupełnić listę słówek poprzez przetłumaczenie wszystkich wyrazów jakie znajdują się na francuskich paczkach.
Nauczyciel puszcza z kasety video krótki reportaż o szkodliwości palenia. Następnie proponuje dyskusję: Est-ce que ce reportage vous a emu? II vous a plait?… Dyskusja może odbywać się również w języku polskim ze względu na ewentualne braki w słownictwie.
Następnie nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie . Uczniowie wypełniają kwestionariusz dlaczego chcą rzucić palenie.
Następnie czytają tekst co robić aby pohamować chęć zapalenia papierosa, podają swoje metody i ewentualnie krytykują zaproponowane.
Aby uzmysłowić palaczom koszty związane z tym nałogiem, nauczyciel proponuje wypełnienie kolejnego zadania, w którym uczniowie dowiadują się ile wydają na papierosy przez rok czy pięć Łat. (Reakcje uczniów czasami są zdumiewające).
Na zakończenie, uczniowie zapoznają się z ostatnim tekstem co dzieje się w organizmie ludzkim po zaprzestaniu palenia od 20 minut do 10 lat.

PODSUMOWANIE

Uczniowie uzupełniają tabelkę ZALETY / WADY PALENIA

PAPIEROSÓW PRACA DOMOWA

Uczniowie mają wymyślić 2 hasła reklamowe dotyczące szkodliwości palenia papierosów.


Scenariusz lekcji

Temat: Fenomen śląskiej gwary – „ języka Rejów i Kochanowskiego”.

Cele lekcji:

1.Poziom wiedzy:

A. Zapamiętanie wiadomości:
– zna odmiany języka polskiego; działy nauk o języku polskim: fonetykę, składnię, słowotwórstwo;
– zna pojęcia: gwara, dialekt, tolerancja.
B. Zrozumienie wiadomości:
– wyjaśnia różnice pomiędzy ogólnopolską odmianą języka a gwarą; wyjaśnia odmienności gwary śląskiej w zakresie fonetyki, fleksji i składni;
– wyjaśnia różnice pomiędzy gwarą a dialektem..

2. Poziom umiejętności:

A. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:
– wskazuje zasięg gwary śląskiej na mapie,
– pokazuje na mapie dialekty polskie;
-charakteryzuje różnice w gwarze w stosunku do ogólnopolskiej odmiany języka polskiego,
-podaje przykłady słów gwarowych, które należały do języka staropolskiego.
– wskazuje typowe cechy gwary śląskiej w tekstach gwarowych.
B. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:
– tłumaczy teksty zapisane w gwarze na język ogólnopolski;
– tworzy teksty w gwarze i w języku ogólnopolskim;
– korzysta z zebranych przez siebie materiałów( przeprowadzone wywiady w gwarze, zebrane teksty gwarowe);
-bada różnice w gwarze na przykładzie języka ogólnopolskiego.

3. W zakresie postaw:

-szanuje tradycję śląską( w tym gwarę śląską);
-uczeń jest tolerancyjny wobec różnych systemów kulturowych,
-jest przekonany o konieczności pielęgnowania gwary.

Środki dydaktyczne:

-prezentacja multimedialna pt: „ Cechy gwary śląskiej”,
-nagrany w gwarze śląskiej wywiad na temat dawnych śląskich zwyczajów wielkanocnych,
-nagrany kamerą cyfrową wywiad w gwarze śląskiej, teksty gwarowe: „ O topielcu”, „ Jak to piyrwy na Świynta bywało”, regionalne przepisy kulinarne w gwarze;
-mapa dialektów polskich – prezentacja multimedialna;
-cechy dialektu śląskiego w formie tabeli – prezentacja multimedialna,
-Słownik współczesnego języka polskiego. Pod redakcją Bogusława Dunaja. Warszawa 1996.
-Słownik gwary śląskiej. Pod redakcją A.J Czajkowskich i A.D. Klukowskich. Katowice 1994.
-nagranie śląskiej piosenki.

Przebieg lekcji:

1. Wprowadzenie do tematu:

A. Wysłuchanie piosenki oraz wywiadu w gwarze śląskiej.
B. Pogadanka na temat gwary:

Jak postrzegamy ludzi mówiących gwarą?
Czy szanujemy różne systemy kulturowe?
Czy jesteśmy tolerancyjni?

C. Przypomnienie znaczenia słowa tolerancja na podstawie Słownika współczesnego języka polskiego.

2. Zapis i wyjaśnienie tematu lekcyjnego.

3. Wyjaśnienie pojęć: gwara i dialekt.

4. Wskazanie na mapie dialektów polskich oraz zasięgu gwary śląskiej – prezentacja multimedialna.

5. Odczytanie tekstu w gwarze.

6. Omówienie cech dialektu śląskiego na podstawie tekstu gwarowego i wskazanie przez uczniów odrębności fleksyjnych, fonetycznych i składniowych w odniesieniu do języka ogólnego – prezentacja multimedialna oraz praca z tekstem.

7. Ćwiczenia

A. Wskaż w tekście gwarowym „ O topielcu” lub w przygotowanych wywiadach cechy gwary śląskiej.
B. Wskaż różnice między j. ogólnopolskim a gwarą śląską w zakresie fonetyki, fleksji, składni i słownictwa.
C. Przetłumacz regionalny przepis kulinarny w gwarze na język ogólnopolski („ Modro kapusta ze gwoĽdzikami”).
D. Wskaż w wybranym tekście gwarowym słowa należące do języka staropolskiego.

8. Podsumowanie lekcji:

Należy kultywować tradycję śląską( w tym gwarę śląską).
Należy szanować inne systemy kulturowe. Powinniśmy dobrze opanować polszczyznę ogólną.

9. Zadanie domowe:

Ułóż dialog między mieszkańcem Śląska i jego znajomym z innego regionu Polski.

Bibliografia:

1. Edukacja regionalna . Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole. Pod redakcją S. Bednarka. Wrocław 1999.
2. Kowalska A .i Kowalski J. : Z badań nad dziejami języka polskiego na Górnym Śląsku. Katowice 2002.
3. Prychała M. : Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w regionie. Wodzisław Śląski 2003.

Metody pracy:

1. Podająca (pogadanka, wyjaśnienie)
2. Eksponująca
3. Praktyczna (praca z tekstem)
4. Problemowa

Opracowała Małgorzata Guz


Biologiczny mechanizm stresu

Prowadzący: Katarzyna Romaniuk- Demonchaux

ZAKRES TREŚCI
=> Pojęcie stresu
=> Objawy stresu
=> Rola adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu w reakcji organizmu
=> Pozytywna i negatywna rola stresu
=> Rodzaje stresu, typy sytuacji stresowych
=> Przyczyny stresu

Dział programu
Koordynacja. Nerwowo-hormonalna regulacja funkcji fizjologicznych.

CEL OGÓLNY
Uświadomienie pozytywnej roli stresu jako czynnika mobilizującego i zapoznanie ze szkodliwymi skutkami przedłużającego się stresu.

CELE SZCZEGÓŁOWE
WIADOMOŚCI

Uczeń:

=> Definiuje pojęcie stres
=> Podaje objawy stresu
=> Wymienia hormony biorące udział w reakcji stresowej
=> Podaje przykłady sytuacji stresowych i stresorów

UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń:

=> Wykazuje związek pomiędzy działaniem stresora a reakcją organizmu
=> Analizuje własne zachowanie w sytuacji stresowej
=> Wykaże związek pomiędzy długotrwałym działaniem stresu a zdrowiem

POSTAWY
Kształtowanie właściwej postawy wobec reakcji organizmu

STRATEGIA
Operacyjna

METODY I TECHNIKI PRACY
Podające – wykład ilustrowany, aktywizujące – obserwacja, praca w grupach, burza mózgów

POMOCE DYDAKTYCZNE
Kartki do zapisywania reakcji, tablica, mazaki, folie, rzutnik itp.

Tok lekcji

1. faza wprowadzająca
sprawy organizacyjno porządkowe, sprawdzenie obecności, sprawdzenie zadania domowego
-N wywołuje sytuację stresową (poleca wyjąć karteczki, podpisać imieniem i nazwiskiem) U na kartkach mają wypisać swoje reakcje na tę sytuację (tzn. co poczuli, jak zareagował ich organizm: szybsze bicie serca, ciepło, zimno, itd.)
– N zbiera kartki, podaje temat lekcji

2. faza realizacyjna
– N dzieli uczniów na 4-osobowe grupy, rozdaje kartki i mazaki i poleca wykonanie listy sytuacji stresowych dla uczniów (burza mózgów). Uczniowie przypominają sobie sytuacje które kojarzą ze stresem (nie muszą to być sytuacje kojarzące jako nieprzyjemne)
– Przedstawiciele grup zawieszają kartki na tablicy, N porządkuje je , zwraca uwagę na powtarzające się sytuacje, wskazuje na ich różnorodność, podkreśla fakt, iż nie tylko sytuacje nieprzyjemne i zapamiętane jako negatywne, są przyczyną odczuwanego stresu.
– Co to jest stres? Zdefiniowanie – pojęcia zapis w zeszycie
– Co się dzieje w naszym organizmie w sytuacji stresu – N omawia biologiczny mechanizm stresu. Wprowadza nowe hormony biorące udział w tym procesie (noradrenalina i kortyzol) omawia ich działanie, (przedstawienie grafu, zapis w zeszycie)
– N przeprowadza pogadankę na temat rodzajów stresu (tzw. dobrego i złego), skutków stresu długotrwałego.

3. faza podsumowująca
– behawioralna rola stresu, dlaczego stres jest potrzebny (…innym zwierzętom),
– zapoznanie z wynikami badań psychologów (lista czynników stresogennych współczesnego człowieka)

4. zadanie domowe
– wypisz jakie są twoje metody walki ze stresem (opisz ich plusy i minusy)

Higiena jamy ustnej

Imię i nazwisko nauczyciela: Katarzyna Romaniuk-Demonchaux

ZAKRES TREŚCI
=> Funkcje zębów
=> Zasady higieny jamy ustnej
=> Znaczenie opieki ortodontycznej

Dział programu
Budowa i czynności życiowe człowieka. Edukacja prozdrowotna.

CEL OGÓLNY
Pogłębianie wiedzy o realizacji zachowań prozdrowotnych w ochronie, utrzymaniu i poprawie zdrowia.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń:

=> Omówi rolę i funkcje zębów oraz śliny
=> Nabędzie umiejętności prawidłowej techniki czyszczenia zębów przy pomocy szczoteczki i nici dentystycznej
=> Zrozumie znaczenie opieki ortodontycznej
=> Będzie w sposób prawidłowy korzystał z gumy do żucia.

POSTAWY
Uczeń będzie świadomy faktu, że proste ale regularne zabiegi higieniczne są warunkiem zachowania zdrowych i ładnych zębów.

STRATEGIA
Emocjonalna, asocjacyjna

METODY I TECHNIKI PRACY
Pogadanka połączona z dyskusją, projekcja filmu, burza mózgów

POMOCE DYDAKTYCZNE
Plansze, film pt. „Higiena jamy ustnej”, ulotki