Projekt Akademia Świadomego Ekonomisty

Akademia świadomego ekonomisty – projekt bzwbk

 

Warsztaty astronomiczne w Astrolab

W ramach projektu: „ Akademia Świadomego Ekonomisty” młodzież wzięła udział w zajęciach w „Astrolabie” w Czernicy, które poprowadzili Michał Witek i Dawid Barteczko. Znany w regionie duet astronomów pasjonatów, działający jako Astrohunters.  W stworzonym  przez siebie obiekcie znajduje się: siedziba obserwatorów nieba, połączoną m.in. z symulatorem wahadłowca kosmicznego, stacją bolidową i meteorologiczną. Jest to  miejsce spotkania człowieka z Wszechświatem . Na suficie, dzięki technologii światłowodowej, odwzorowano 28 gwiazdozbiorów, które można zobaczyć na niebie nad Czernicą. Projekt powstaje w ramach programu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz przy współpracy z Ośrodkiem Kultury Zameczek w Czernicy.

Autoprezentacja

W ramach projektu: Akademia Świadomego Ekonomisty młodzież spotkała się z panią dr Urszulą Marcinkowską. Tematem zajęć była:  Autoprezentacja. Autoprezentacja to temat bliski każdemu. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, ile uwagi i energii każdego dnia poświęcamy, aby była ona skuteczna i efektywna. Co trzeba zrobić, żeby dobrze się zaprezentować? Ile czasu trzeba poświęcić, by wypaść dobrze wśród znajomych, współpracowników czy wykładowców? Co może wspomóc nasz autoprezentacyjny sukces? Na te i inne pytania pani Urszula Marcinkowska odpowiadała młodym ludziom podczas warsztatów. Autoprezentacja nazywana jest „procesem, poprzez który staramy się sterować odbiorem naszego wizerunku przez innych”  Sukces życiowy człowieka w ogromnym stopniu zależy bowiem od tego, jak postrzegają i oceniają go inni. Autoprezentację (w tym także zawodową) można określić również jako proces kontrolowania przez jednostkę sposobu, w jaki jest postrzegana przez otoczenie. Jednakże, aby człowiek mógł odpowiednio się zaprezentować, musi wiedzieć jak widzą go inni – jest to pierwszy krok do przygotowania właściwego wizerunku własnej osoby.

Projekt: Akademia Świadomego Ekonomisty w naszej szkole!

Fundacja Banku Zachodniego WBK jest partnerem dla instytucji wychowawczych i organizacji  młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych. Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Program  uczy określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. W programie grantowym “Bank Ambitnej Młodzieży” otrzymano  239 wniosków.  Z nadesłanych projektów wybrano czterdzieści jeden, dotyczących ekonomii, które zostały nagrodzone grantem w tym nasz: Akademia Świadomego Ekonomisty. W związku z trwającymi zmianami w gospodarce regionu – zmniejszaniu się roli  dużych przedsiębiorstw (restrukturyzacja górnictwa) na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw chcemy pobudzić aktywność młodych i przekonać ich, że w przyszłości również mogą być przedsiębiorcami. W związku z tym  będziemy propagować i upowszechniać idee i mechanizmy ekonomii w tym ekonomii społecznej wśród młodych ludzi oraz kształtować wśród uczniów przyszłych liderów i animatorów środowisk lokalnych. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w zajęciach:  „Jak pasję przekuć w zawód”, które poprowadzili Dawid Barteczko i Michał Witek – przedstawiciele podmiotu ekonomii społecznej „Asrolab”. Podczas interaktywnej lekcji opowiedzieli uczniom jak na ich przykładzie od hobby po pasję powstał  pomysł na biznes. Panowie stworzyli obserwatorium astronomiczne, które odwiedzają uczniowie, przedszkolaki i wiele innych osób. Obserwatorium zbudowali sami, a na projekt poświęcili 8874 godziny pracy. Do tej pory przez blisko trzy lata odwiedzili ponad 30000 osób, którym opowiedzieli o Wszechświecie. Już w kwietniu czeka nas wycieczka do ich siedziby w Czernicy!

Główny cel projektu

W związku z trwającymi zmianami w gospodarce regionu – zmniejszaniu się roli dużych przedsiębiorstw na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw chcemy pobudzić aktywność młodych i przekonać ich, że w przyszłości również mogą być przedsiębiorcami. Będziemy upowszechniać idee i mechanizmy ekonomii  społecznej wśród młodych ludzi oraz kształtować przyszłych liderów i animatorów środowisk lokalnych.

Uzasadnienie

W ZSME jest 661 uczniów. 25,5 % uczniów pochodzi z terenów wiejskich. Chcemy, by młodzież posiadła wiedzę ekonomiczną w zakresie wykraczającym poza standardowe treści. Przyczyni się to do mniejszego bezrobocia i elastyczności na rynku pracy. Nastąpi integracja organizacji pozarządowych i ZSME.

Projekt przyniesie korzyści w postaci wykształconych animatorów i liderów w społecznościach lokalnych.

Streszczenie projektu (beneficjenci, cel, sposób realizacji i korzyści z projektu)

Beneficjentami będą uczniowie ZSME z klas drugich i trzecich.

Cel:

 •            uświadomienia potencjału, który drzemie w nich,
 •            podejmowanie odpowiednich decyzji finansowych,
 •            inspiracja do działania na rzecz własnego rozwoju,
 •            podniesienie kompetencji osobistych,
 •            wykorzystanie kreatywności i podniesienie świadomości ekonomicznej

Sposób realizacji:

 •             zajęcia warsztatowe,
 •             wykłady,
 •             spotkania z ludźmi sukcesu – dzielenie się dobrymi praktykami,
 •             wyjazd do Warszawy – zajęcia w NBP oraz GPW,
 •             wizyty studyjne w stowarzyszeniach i podmiotach ekonomii społecznej,
 •             praca w zespole – wykonanie prezentacji, komiksu.

Korzyści:

 •              Uczeń potrafi się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej,
 •              Uczeń nabył kompetencji miękkich,
 •              Uczeń posiada świadomość ekonomiczną,
 •              Wdrożenie idei oraz mechanizmów przedsiębiorczości społecznej,
 •              Wypracowanie postaw przedsiębiorczych, twórczego kreatywnego myślenia na rzecz środowiska lokalnego,
 •              Uczeń analizuje ryzyko związane z podjęciem działalności.
Do kogo jest adresowany projekt? (beneficjenci projektu)

Beneficjentami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku z klas drugich i trzecich. Uczniowie pochodzą z rodzin pracujących w pobliskich kopalniach węgla kamiennego lub przedsiębiorstwach około górniczych. Nasi uczniowie wywodzą się z terenów miejskich i wiejskich. Wielu z nich chętni są do udziału w różnych przedsięwzięciach jednak zauważamy, że potrzebują impulsu, by zaangażować się w nowe zadania. Zauważamy też takich, którzy są mało aktywni i potrzeba, by bardziej pracowali na rzecz własnego rozwoju. W indywidualnych rozmowach z uczniami zauważa się brak samodzielności w podejmowaniu zadań, działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Młodzież ta potrzebuje wskazówek, w jaki sposób funkcjonować  i zaistnieć na współczesnym rynku pracy, ponieważ rodzice nie są w stanie wesprzeć swoje dzieci w tym zakresie. Widoczne są także problemy finansowe rodzin naszych uczniów na skutek podejmowania nieprzemyślanych i ryzykownych działań finansowych – np. zadłużenia.

Opis projektu
 • Zajęcia warsztatowe:

Autoprezentacja – komunikacja, kompetencje osobiste, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,  jak pisać CV, komunikacja niewerbalna w nawiązywaniu kontaktu.

Prowadząca dr n. hum. Urszula Marcinkowska

Czas: 5×45 min

 • Ekonomia społeczna się opłaca!

Partnerskie inicjatywy lokalne – rodzaje działań i metody ich realizacji na podstawie analizy dobrych praktyk. Strategiczno – prawny kontekst funkcjonowania ekonomii społecznej.

Prowadząca Anna Pomykoł – SIS CRIS w Rybniku.

Czas: 3×45 min

 • Tworzenie budżetu:

Przedstawienie w formie przykładów jak zaplanować własny budżet.

Wykorzystanie nowoczesnych aplikacji do monitorowania finansów.

Tworzenie tzw. poduszki bezpieczeństwa.

Prowadzący Bartosz Ostrowski

Czas: 2x45min

 • Cyberbezpieczeństwo:

Zagrożenia, ataki dotyczące naszych finansów.

Jak je rozpoznać, jak się przed nimi ustrzec i jak zareagować w przypadku ataku.

Prowadzący Bartosz Ostrowski

Czas: 2x45min

 • Świadomy konsument:

Rodzaje zabiegów wykorzystywanych przez nowoczesny marketing.

Jak dzisiejszy świat tworzy w nas wyimaginowane potrzeby.

Prowadzący Bartosz Ostrowski

Czas: 2x45min

 • Jak pasję przekuć w zawód:

Zajęcia z przedstawicielami podmiotu ekonomii społecznej „Asrolab”. Podczas interaktywnej lekcji opowiedzą uczniom jak na ich przykładzie od hobby po pasję stworzył się pomysł na biznes.

Zajęcia poprowadzą: Dawid Barteczko i Michał Witek.

Czas: 2x 45 minut

 • Wycieczka do Astrohunters w Czernicy.

W ramach wycieczki zostaną przeprowadzone Wykłady Astronomiczne

Młodzież zobaczy jak funkcjonuje podmiot Ekonomii Społecznej w praktyce.

 • Wycieczka do Warszawy:

GPW – uczniowie dowiedzą się, jak funkcjonuje giełda, jaka jest struktura i jakie spółki są notowane na parkiecie. Uczniowie wezmą udział w lekcji edukacyjnej.

Centrum Pieniądza NBP – przybliżenie zagadnień związanych z rozwojem ekonomii, funkcjami pieniądza na przestrzeni dziejów, ewolucją systemu bankowego i bankowości centralnej. Udział młodzieży w lekcji edukacyjnej.